Nondiscrimination Policy

Discrimination is Against the Law

As a recipient of Federal financial assistance, MGA Homecare complies with applicable Federal civil rights laws and does not exclude, deny benefits or services to, or otherwise discriminate against any person or treat them differently because of race, color, or national origin, or on the basis of disability, age or sex in admission to, participation in, or receipt of services and benefits of any of its programs and activities or in employment herein, whether carried out directly or through a contractor or any other entity with whom MGA Homecare arranges to carry out its programs, services or activities.

MGA Homecare
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: Qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, you may contact the MGA Compliance Officer/Coordinator, or your agency administrator as follows:

MGA Compliance Officer/Coordinator

Alexandra Koloskus
7025 N Scottsdale Road, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85253
1-844-399-5338
TTY: 711

Arizona Scottsdale
MGA Homecare 602-385-8733

TTY: 711

Colorado Colorado Springs Denver Loveland Pueblo
Circle of Care Colorado 719-476-0205
MGA Homecare 719-476-0200 303-749-0424 970-233-0051 719-582-2702
MGA Behavior Therapy 719-212-6535

TTY: 711

North Carolina Charlotte Fayetteville Raleigh Winston-Salem
MGA Homecare 704-200-9015 910-839-0239 919-241-7781 336-280-0435

TTY: 711

Tennessee Memphis
MGA Tennessee 901-231-4896

TTY: 711

Texas Austin Dallas Fort Worth San Antonio
MGA Homecare 512-872-2180 214-292-9900 817-230-4800 210-200-8928

TTY: 711

Washington Seattle
MGA Homecare 425-321-5742

TTY: 711

If you believe that MGA Homecare has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Alexandra Koloskus

MGA Homecare Compliance Officer/Coordinator

7025 N Scottsdale Road, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85253
1-844-399-5338; TTY: 711
Email: akoloskus@mgahomecare.com
or

Event Complaint Reporting

Hotline 1-844-399-5338
compliance@mgahomecare.com

You can file a grievance in person or by mail or email. If you need help filing a grievance, MGA’s Compliance Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

This statement is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable Care Act of 2010, and Regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to the Acts, Title 45 Code of Federal Regulations Part 80, 84, 91 and 92. (Other Federal Laws and Regulations provide similar protection against discrimination on grounds of sex and creed).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.844.399.5338.

Chinese:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.844.399.5338。

Vietnamese:

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.844.399.5338.

Korean:

알림: 한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 서비스 사용을 원하시면1.844.399.5338로 전화해 주시기 바랍니다.

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga serbisyong tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1.844.399.5338.

Navajo:

Navajo: Dèɖɛ nìàkɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ ní, nìí, à wuɖukà kòɖò po-poɔ̀ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-888-906-4125

Russian:

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то можете воспользоваться бесплатными услугами перевода. Звоните
1.844.399.5338.

Arabic:

ملاحظة: إذا كنت تتحدث العربية، فيُرجى العلم أنّه تتوفَّر لك خدمات المساعدة اللغوية بالمجان. اتصل برقم 1.844.399.5338 للحصول عليها.

Haitian Creole:

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, w ap jwenn sèvis èd gratis pou lang. Rele 1.844.399.5338.

French:

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1.844.399.5338.

Polish:

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1.844.399.5338.

Portuguese:

ATENÇÃO: se você fala espanhol, tem serviços de assistência linguística gratuitos à sua disposição. Ligue para 1.844.399.5338.

Italian:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1.844.399.5338.

German:

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer:
1.844.399.5338.

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.844.399.5338まで、お電話にてご連絡ください。

Farsi:

توجه :اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. برای اطلاعات بیشتر با 1.844.399.5338تماس بگیرید.

Hindi:

सावधानी: यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो भाषा सहायता सेवाएं निःशुल्क, आपके लिए उपलब्ध हैं। कॉल 1.844.399.5338.

Gujarati:

ચના: તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિઃશુલ્ક ભાષા સહાય વાઓ તમારા મા ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1.844.399.5338.

Yoruba:

ÀKÍYÈSÍ: Tí o bá ń sọ èdè Yorùbá, àwọn ìrànlọ́wọ́ èdè wàá lọ́fẹ̀ẹ́, fún ọ. Pe 1.844.399.5338.

Urdu:

توجہ :اگر آپ اردو بولتے ہیں تو زبان میں مدد کی خدمات آپ کے لئے مفت دستیاب ہیں۔
1.844.399.5338 پر کال کریں۔

Thai:

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร
1.844.399.5338.

Serbian:

ПАЖЊА: Ако говорите српски, на располагању имате бесплатну помоћ преводиоца. Позовите 1.844.399.5338.

Croation:

POZOR: Ako govorite hrvatski, na raspolaganju vam je besplatna pomoć prevoditelja. Poziv 1.844.399.5338.

Amharic:

ማሳሰብያ፥ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆኑ፣ ነጻ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ወድ ጥሪ ማእከሉ ይደውሉ: 1.844.399.5338.

Nepali:

ध्यान दिनुहोस्: यदि तपाइँ नेपाली बोल्नुहुन्छ भने, भाषा सहायता सेवाहरू, नि: शुल्क, तपाईँलाई उपलब्ध छ। कल 1.844.399.5338.

Ibo:

Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ asụsụ Igbo, enyemaka dịịrị gị site na ịkpọ
1.844.399.5338.

Lao:

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາຟຣີໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ໂທ
1.844.399.5338.

Cushite:

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1.844.399.5338.

Kru:

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-p o-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1.844.399.5338.

Syriac:

ܙܘܼܗܵܪܵܐ :ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܼܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܼܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܼܢ

ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1.844.399.5338

Effective date: 04. 2022